algemene voorwaarden                               


                              Aanbieding Europese Folie 

                1,50 breed en variabele lengtes €6,50 m

      3,00 - 4,50 - 6,00 m x 30 m - dikte 1,50 mm €8,50 m²

                        Nergens goedkoper OP = OP!

1. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Multy EPDM Roofing Trade BVBA

Op alle door Multy EPDM Roofing Trade BVBA uitgebrachte offertes en op alle overeenkomsten van koop en verkoop zijn uitsluitend de navolgende voorwaarden van toepassing. Afwijkingen gelden slechts voor zover deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.


2. Offerte en bestelling

Prijzen genoemd in offertes, prijscouranten en advertenties zijn exclusief B.T.W. en vrijblijvend.

Overeenkomsten komen eerst tot stand door een schriftelijke aanvaarding van bestellingen door Multy EPDM Roofing Trade BVBA.


3. Levering

Door ons opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Er zal naar worden gestreefd deze zoveel mogelijk na te komen. Overschrijding hiervan geeft de koper niet het recht de overeenkomst te ontbinden of de betaling te weigeren en verplicht ons niet tot betaling van schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook. Indien niet anders is overeengekomen, gelden onze prijzen af magazijn. Alle met betrekking tot een overeenkomst verschuldigde vracht-, stations-, opslag-, en bewakingskosten, belastingen en/of andere heffingen ook indien deze na de overeenkomst worden ingevoerd of verhoogd, komen ten laste van de koper, evenals de gevolgen van gewijzigde wisselkoersen. Verzendingen van gekochte goederen geschiedt op door ons te bepalen wijze. De goederen reizen voor risico van de koper.

Wij zijn gerechtigd om in geval van een bestelling tot levering van goederen deze in haar geheel

dan wel achtereenvolgens in gedeelte te leveren. In het laatste geval zijn wij gerechtigd om elke deellevering afzonderlijk aan de koper te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien een deelzending door de koper niet tijdig wordt betaald, zijn wij, onverminderd onze rechten ingevolge nummer 9 niet tot het uitleveren van de volgende deelzending verplicht. Voor wat de goederen betreft, die wij op termijn of op afroep verkopen, goederen die wij bij ontvangst van de opdracht niet of slechts ten dele in voorraad hebben en die wij voor zo spoedig mogelijke levering hebben genoteerd, alsmede bij deellevering als in de vorige alinea van dit nummer bedoeld, behouden wij ons het recht voor om zonder tegenbericht de ten tijde der levering geldende prijzen te berekenen, ongeacht onze voorafgaande bevestiging. Wij houden ons voorts het recht voor om in afwijking van het bepaalde in nummer 6 goederen slechts onder rembours of tegen vooruitbetaling te leveren.


4. Zekerheid

De koper is verplicht om op eerste aanvraag onzerzijds zekerheid te verstrekken voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen terzake van door ons uitgevoerde of nog geheel of gedeeltelijk uit te voeren overeenkomsten in elke door ons gewenste vorm. Indien de koper hieraan geen gevolg geeft, wordt onverminderd onze rechten ingevolge nummer 9, hetgeen hij aan ons uit welken hoofde ook verschuldigd is, ineens opeisbaar.


5. Eigendomsvoorbehoud

Door ons verkochte goederen blijven na levering, waar deze zich ook mochten bevinden, ons eigendom, zolang de koper niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens ons uit hoofde van welke overeenkomst ook. De koper wordt geacht de goederen voor ons tot de volledige betaling als hier bedoeld te houden. De koper is gerechtigd om deze goederen overeenkomstig zijn normale bedrijfsvoering te verkopen. Hij is niet gerechtigd de nog onbetaalde goederen aan derden in pand te geven of tot zekerheid in eigendom over te dragen.


6. Betaling

Deze dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. De koper zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van deze termijn, zonder dat er enige ingebrekestelling zal zijn vereist. De koper doet uitdrukkelijk afstand van zijn recht op compensatie van enige tegenvorderingen zijnerzijds, uit welken hoofde dan ook. Bij niet tijdige betaling zullen wij aan de koper een rente ad 10% per jaar over het dan nog verschuldigde bedrag der factuur in rekening brengen. Voor het geval een koper niet tijdig betaalt, zijn wij bovendien gerechtigd de nog in bezit zijnde goederen terug te nemen, zonder enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling zonder enige rechterlijke tussenkomst, en daartoe zonodig zijn eigendommen te betreden, in welke de koper wordt gecrediteerd voor de taxatiewaarden van de teruggenomen goederen.


7. In geval van overmacht

In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de overeenkomst voor het uitgevoerde gedeelte geheel of gedeeltelijk te annuleren. Als overmacht gelden onder meer brand, staking, uitsluitingen, sabotage, onlusten, oproer, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, staat van oorlog, staat van beleg, stremmingen van het verkeer te land, te water of in de lucht, overstomingen, ijsgang en ander oponthoud van enig vervoermiddel, maatregelen van overheidswege, zonder dat wij verplicht zijn de invloed daarvan op de verhindering of op de vertraging aan te tonen. Overmacht geldt ook voor het geval dat wij te leveren goederen bij een derde bestellen en deze derde, om welke reden dan ook, met de levering in gebreke blijft.


8. Reclames en aansprakelijkheid in geval van overeenkomsten van koop en verkoop

Iedere reclame van een onvolledige levering, terzake van een levering van andere goederen dan zijn besteld, en terzake van levering, waaraan waarneembare gebreken kleven, dient schriftelijk te geschieden binnen 8 dagen na ontvangst door de koper, terwijl terzake van een levering, waarvan niet direct waarneembare gebreken blijven kleven, dient te worden gereclameerd binnen 8 dagen, nadat daarvan door de koper kennis kan zijn gekregen, doch in ieder geval uiterlijk binnen 30 dagen na levering, bij gebreke waarvan zij nimmer verplicht kunnen worden tot na- of herlevering. Wordt tijdig gereclameerd in geval van een onvolledige levering of van een levering van andere goederen dan zijn besteld, dan zijn wij uitsluitend tot na- of herlevering gehouden, zonder terzake van een dergelijke levering verplicht te zijn tot betaling van vergoeding van directe of indirecte schade, aan wie en uit welke hoofde dan ook. Wordt tijdig gereclameerd in geval van een levering, waaraan gebreken als vorenbedoeld kleven, dan zijn wij ten opzichte van de koper uitsluitend verplicht tot datgene, waartoe onze leverancier in dat geval op grond van diens leverings- en garantiebepalingen of anderszins te onzen opzicht verplicht kan worden, en slechts voorzover diens verplichtingen kunnen worden geëffectueerd, zonder terzake van een dergelijke levering ooit verplicht te zijn tot betaling van directe of indirecte schade, aan wie en uit welken hoofde dan ook.


9. Boetebeding en kosten

Onverminderderd onze overige rechten, zijn wij bij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen aan de verplichtingen, die voor de koper uit een met ons gesloten overeenkomst als onder nummer 1 bedoeld, voortvloeien, gerechtigd om alle tussen hem en ons bestaande overeenkomsten, voorzover nog niet uitgevoerd, zonder enige ingebrekestelling en zonder enige rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, in welk geval de koper aan ons verbeurt een niet voor matiging door de rechter vatbare boete van 20 % van de verkoopprijzen, die hem bij de uitvoering van de gesloten overeenkomst in rekening zouden zijn gebracht, alles met dien verstande dat wij gerechtigd zijn daarboven een schadevergoeding te vorderen, indien deze hoger mocht zijn dan voormelde boete. Alle gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten in de meest uitgebreide zin des woord, die wij met betrekking tot de uitvoering van gesloten overeenkomsten, de inning van kooppenningen, rente, boete, schadevergoeding en dergelijke moeten maken, komen ten laste van de koper, waaronder begrepen de kosten van rechtsbijstand. Laatstbedoelde kosten zijn gelijk aan de bedragen, die de derde aan wie wij opdrachten tot het nemen van rechtsmaatregelen in voormelde zin hebben gegeven, aan ons in rekening brengt.


10. Retourzending

Retourzendingen reizen voor risico van de koper. Indien retourzendingen niet gebaseerd zijn op deugdelijke reclames, zijn alle kosten, aan terugzending der goederen verbonden, ten laste van de koper. Wij hebben in dat geval bovendien het recht de goederen voor diens rekening onder derden op te slaan. Materialen die op maat gefabriceerd zijn kunnen niet worden retour genomen. Bovendien geldt een tolerantie van 10cm aan beide zijden. 


11. Toepasselijk recht

Op de tussen de kopers en ons gesloten overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht toepasselijk. Voor

de berechting van eventuele geschillen in de ruimste zin des woords, die uit een tussen koper en ons gesloten overeenkomst mochten voortvloeien, is uitsluitend bevoegd de rechter te Hasselt, tenzij wij in gevallen, waarin wij als eiser optreden, er de voorkeur aan geven het geschil ter berechting voor te leggen aan de rechter, die zonder voormelde bepaling bevoegd zal zijn.

Algemene voorwaarden

Prijzen excl. BTW tenzij anders vermeld. Prijswijzigingen en typfouten voorbehouden


Astridlaan 115 B1 , 3900 Pelt

Tel: 011/80 15 10 Fax: 011/81 90 09 Mobiel: 0032-(0)468115916

e-mail : info@roofingtrade.be

BTW-nummer: BE 0839.496.792

Belfius, IBAN: BE45 0688 9358 9689, BIC: GKCCBEBB